Ada Ihmels, Ralph Merschmann, Liam O’Callaghan, Heike Weber, Mai Yamashita & Naoto Kobayashi FADE AWAY AND RADIATE 28.01. – 19.03.2011

Ada Ihmels, Ralph Merschmann, Liam O’Callaghan,
Heike Weber, Mai Yamashita & Naoto Kobayashi
FADE AWAY AND RADIATE
28.01. – 19.03.2011

Susa Templin TRIANGLE OF NEED 11.11.2011 – 14.01.2012

Susa Templin
TRIANGLE OF NEED
11.11.2011 – 14.01.2012

Jan Ros UNDER CONSTRUCTION 25.03. – 07.05.2011  

Jan Ros
UNDER CONSTRUCTION
25.03. – 07.05.2011
 

Britta Bogers, Jochen Mura PAPIERARBEITEN, OBJEKTE 27.05. – 30.07.2011

Britta Bogers, Jochen Mura
PAPIERARBEITEN, OBJEKTE
27.05. – 30.07.2011

Heike Weber SCRUB 09.09. – 22.10.2011

Heike Weber
SCRUB
09.09. – 22.10.2011